Protokół obserwacji lekcji

Pobierz

Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. przejawia skłonność do przewodzenia, jest uległy, wobec innych, podporządkowany, wyraźnie unika niektórych zajęć .Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole - obserwacja kontrolno-doskonaląca.. organizacji.. Hospitacja kontrolno-oceniająca: obserwacja połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela.. Nauczyciel wymienione w arkuszu zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Załącznik 5 - Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych.w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w części "pochwały/zalecenia" i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Szkoła Przedszkole.. Dyrektor szkoły obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. 6) Zalecenia wymienione w arkuszu nauczyciel realizuje w możliwie najkrótszym czasieARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI..

i. przebiegu lekcji.

jest bierny, apatyczny, uległy.. Nazwisko i imię nauczyciela: 3.. Arkusz samooceny dyrektora.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2.. Zapis obserwacji odbywa się wg podanego protokołu.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Celami obserwowanych zajęć mogą być następujące zagadnienia metodyczne: struktura i układ lekcji (zastosowany podczas zajęć: tok lekcji, zasady budowy lekcji, zasady budowy toku,),PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ/LEKCJI Author: Karolina Turkowska (Red) Last modified by: Piotr Created Date: 6/6/2018 8:16:00 AM Company: agora sa Other titles: PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ/LEKCJI .OBSERWACJI LEKCJI 1.Imię i nazwisko nauczyciela.. 2.Data obserwacji .. Klasa ….Zapis informacji w arkuszu obserwacji lekcji jest skr towy.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Trafność doboru celów nauczania oraz ich realizacja: 11.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Prezentowany arkusz - rozumiany jako narzędzie zbierania informacji - ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji tych .Feb 24, 2021Procedura obserwacji zajęć w SP nr 6 w Wejherowie..

Załącznik 2 - Arkusz obserwacji lekcji.

Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja)ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Cel obserwacji: 1. bez zastrzeżeń.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia .-----Karta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego Data: marzec 2016 Nauczyciel prowadzący: Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska Temat dnia : Kogo spotkamy nad wodą Czas trwania: 30 min Cele: - zapoznanie z wybranym środowiskiem wodnym, - Wdrażanie do nazywania i rozpoznawania kilku wybranych zwierząt wodnych, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5, - ćwiczenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, rozwijanie wyobraźni plastycznej .roku szkolnym.Jest to obserwacja dzieci, ich wiedzy, umiejętności i postaw, służąca obserwacji aktywności (zachowań) dzieci na zajęciach, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela.Termin obserwacji diagnozującej ustala nauczyciel.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Nadzor-pedagogiczny.pl Kontrola i wspomaganie Dokumenty Arkusze obserwacji zajęć.8..

Temat lekcji: 5.

Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.. Metody i formy pracy: 9.. Zastosowane na lekcji formy organizacyjne pracy uczniów były atrakcyjne dla ucznia, chętnie pracował.Protokół obserwacji lekcji.. Cel obserwacji: Ocena organizacji pracy nauczyciela 8.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Rodzaje hospitacji.. Informacje o kontroli: Lp.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Treści z podstawy programowej: 6. Kompetencje kluczowe: Tok obserwacji Uwagi 7.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania .prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i warunków pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego.. Tematyka obserwacji: Poprawność lekcji pod względem dydaktycznym (organizacja pracy, tok lekcji, postawa uczniów i nauczyciela, budzenie zainteresowań i aktywności uczniów, wdrażanie ich do samodzielnej pracy, sprawdzanie i zadawanie pracy domowej…) 7..

Data przeprowadzonej lekcji: 2.

Załącznik 1 - Kwestionariusz poprzedzający obserwację.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.5) Po rozmowie obserwujący ustala treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w punkcie " zalecenia" i ustala dalsze działania zmierzające do korygowania ewentualnych błędów.. Metody pracy: podająca (objaśnienia, żarty, dyskusja), praktyczna (ćwiczenia przedmiotowo - produkcyjne ), programowana (zastosowanie podręcznika i tablicy interaktywnej), aktywizująca (odgrywanie ról).. Organizacja zajęć: 8.. Załącznik 3 - Arkusz obserwacji nauczyciela wspomagającego.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Oceniającym obserwatorem jest dyrektor, wicedyrektor lub wizytator.. W arkuszu obserwacji lekcji nie trzeba dokB adnie zapisywa wiczeD , czy zabaw, lub gier, tak jak w konspekcie.6.. Taka strategia stosowana jest w zapisie arkusza obserwacji ze wzgl du na konieczno[ szybkiego zapisu efekt w obserwacji na bie| co, podczas lekcji.. prawidłowości .. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu .Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. XV.Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. CEL OBSERWACJI FORMY PRACY UCZNIÓW Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Realizacja podstawy programowej: 10.. Doradczo-doskonaląca (wspomagająca) - to obserwacja warsztatu pracy nauczyciela,Cele obserwacji: - organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej, realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu - wywiązywanie się z roli nauczyciela wspomagającego - zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa - wykonywanie prac zleconych przez pomoc nauczyciela - współpraca z nauczycielem prowadzącymFormy i metody prowadzenia lekcji.. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w szkole - formularz.Małgorzata Celuch.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. OKO zakłada dobrowolność.W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. Zaleca się uwzględniać w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zgodnie z § 4 R.Wszystkie formy zajęć z uczniami, pracy z rodzicami.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Uzasadnianie ocen bieżących.. przejawia objawy nerwowości w zachowaniu, zaczepia innych, bije się z kolegami, wybucha złością, przejawia agresję słowną.. w zakresie.. Temat zajęć ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt