Przyrodnicze czynniki lokalizacji jednostek osadniczych

Pobierz

Atrakcyjność turystyczna.. wymienia rodzaje pustyń.. wynikające z procesów przemian zachodzących na terenach wiejskich 7.. Część II Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca)charakteryzuje osadnictwo wymienia rodzaje jednostek osadniczych omawia płaszczyznywyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wieś wymienia czynniki lokalizacji jednostek oblicza współczynniki urodzeń, zgonów opisuje fazy rozwoju demograficznego podaje przykłady państw, w których występują eksplozja demograficznawymienia czynniki wpływające na intensywność rzeźbotwórczej działalności wiatru.. Rozwój ośrodków naukowych.. Rozwój ośrodków naukowych.. 4 Egzamin 18 maj 2014, pytania i odpowiedzi TIFP WYK.. Atrakcyjność turystyczna.. Z kolei jako czynniki poza przyrodnicze wymieniamy: ustrój polityczny państwa, bazę komunikacyjną, dostęp do usług, rozwój miasta.Czynniki przyrodnicze - baza surowcowa - woda - środowisko naturalne - rodzaj gleby - rodzaj skały - wysokość nad poziomem morza - klimat Czynniki ekonomiczno-społeczne - wysoko wykwalifikowana kadra - zaplecze naukowo-badawcze - dobra łączność - rynek zbytu - stan środowiska naturalnego - istnienie wyspecjalizowanych zakładów świadczących usługi na rzecz przemysłu (banki, hurtownie, urzędy)O powstawaniu w danym miejscu jednostek osadniczych i ich dalszym rozwoju decydujq: — czynniki przyrodnicze (np. dogodne potoŽenie komunikacyjne i geograficzne, ukszta{towanie terenu, Žyznoéé gleb, warunki klimatyczne, dostep do zasobów wody stodkiej, wystepowa- nie SUOWCÓW mineralnych), czynniki polityczne i spoleczno-kulturowe- czynniki polityczne - handel - transport - przemysł - oświata i nauka - kult religijny - turystyka i wypoczynekczynniki lokalizacji i rozwoju jednostek osadniczych charakteryzuje nowe funkcje wsi przestrzenną różnych miastopisuje wybrane funkcje miast rozpoznaje typy genetyczne opisuje wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na kształtowanie się sieci .c) typ 3 - jednostki osadnicze o charakterze regionalnym (w tym i lokalnym); jest to pozostała, najliczniejsza kategoria jednostek osadniczych, świadcząca sezonowe usługi na rzecz turystyki i wypoczynku.1..

Rodzaje jednostek osadniczych (wsie, miasta) 2.

Nowe funkcje wsi (turystyczna, rezydencjalna, gospodarcza) ð.. 6.Przyporządkuj wymienione czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej (1-6) właściwym grupom (A-C).. Atrakcyjność turystyczna.. Oprócz zubo żałej i uzale żnionej od klasy mo żnowładczej ludno ści istniała warstwa ludno ści wolnej, czyli tzw. dziedziców.. Warunki klimatyczne.. Procesy .. opisuje na podstawie map warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa na świecie .. czynniki lokalizacji przemysłu wymienia najlepiej rozwijające się działyi podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (osiedla, dzielnicy, miasta, zakładu przemysłowego itp.) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp. Infrastruktura techniczna jednostek osadniczych [Łyp 2008]: Infrastruktura wodno-ściekowawymienia kryteria podziału jednostek osadniczych na wsie i miasta wymienia czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej wyjaśnia, czym jest wskaźnik urbanizacji, oraz przedstawia jego zróżnicowanie na świecie i w Polsce podaje przykłady miast o różnych funkcjach wskazuje na mapie najludniejsze zespołyHDIwymienia czynniki wpływające na współczesny podział polityczny świata wymienia państwa powstałe w Europie po 1989 r. wymienia główne mierniki i wskaźniki rozwoju społeczno- -gospodarczego i definiuje wybrane ekonomiczne mierniki wzrostu gospodarczego wymienia przykłady państw o różnym poziomie rozwojuPrzyrodnicze warunki lokalizacji osadnictwa neolitycznego w dolnym odcinku doliny Wierzycy 19:00 - 21:00 Spotkanie w Łódzkim Towarzystwie Naukowym ..

Uczeń: wymienia czynniki wpływające na efekty procesów zewnętrznych.

Tylko płaskie lub równinne obszary cechują się zagęszczoną siecią osadniczą, wyjątek stanowią jedynie doliny w górach (są one jednak względnie mało urozmaicone).Przyporządkuj wymienione czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej (1-6) właściwym grupom (A-C).. Położenie w pobliżu skrzyżowania autostrad.. Możliwości rozwoju handlu.. Czynniki przyrodnicze.Jako czynniki przyrodnicze należy wymienić: warunki klimatyczne, rodzaj gleb, ukształtowanie powierzchni, dostęp do wód, wysokość nad poziomem morza, faunę i florę, występowanie surowców mineralnych.. Czynniki przyrodnicze: Ukształtowanie powierzchni - bardzo istotny czynnik z powodu uprawy ziemi lub kształtowania budownictwa.. wymienia rodzaje wydm.. Ukształtowanie powierzchni.. Warunki klimatyczne.. Dopuszcza się lokalizację funkcji produkcji, usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym - należyRodzaje jednostek osadniczych..

Fizjonomia miastsów osadniczych (Labuda 1946; Bardach 1960, s. ).

Położenie na skrzyżowaniu szlaków transportowych.Lokalizacja, zróżnicowanie i rozwój jednostek w obrębie sieci osadniczej zależą od warunków przyrodniczych, społeczno- ekonomicznych i polityczno-administracyjnych.Czynniki przyrodnicze- klimat - największa gęstość sieci osadniczej występuje w strefach klimatu umiarkowanego ciepłego i podzwrotnikowego.. W wyniku procesów feudalizacyjnych, cz ęść z nich przeszła na słu żbę wojskow ą ksi ęcia lub króla jako rycerstwo i powi ęk-•charakteryzuje czynniki lokalizacji i rozwoju jednostek osadniczych •charakteryzuje nowe funkcje wsi •opisuje wybrane funkcje miast •rozpoznaje typy genetyczne kształtów wsi •opisuje wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na kształtowanie się sieci osadniczej •rozpoznaje typy miast i zespołów miejskich na świecieInni studenci przeglądali również: Geografia osadnictwa Wody podziemne - notatki z wykładów Geografia osadnictwa - ćw.. Oblicza geografii.Zakres podstawowy.. podaje nazwy największych pustyń na Ziemi.. 1 I 2, 21 - Notatki z wykładu 1,2osadniczych na rozmieszczenie ludności na świecie porównuje czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo analizuje wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozmieszczenie ludności na świecie nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie1) Tereny rolnictwa R (dotyczy następujących jednostek osadniczych: Jezioro, Balewo, Markusy, Zwierzeńskie Pole, Zwierzno, Złotnica, Stalewo, Kępniewo, Rachowo,) a) teren przydatny do lokalizacji funkcji rolniczej..

wymienia czynniki decydujące o intensywności wietrzenia na kuli ziemskiej.

Możliwości rozwoju handlu.. Położenie na skrzyżowaniu szlaków transportowych.Przyporządkuj wymienione czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej (1-6) właściwym grupom (A-C) 1. omawia .Geografia ZP Wymagania edukacyjne 4-letnie LO, 5-letnie TL 1 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Geografia (zakres podstawowy) Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna.. Demokratyczny ustrój państwa.. Bliskość stolicy państwa.. Możliwości rozwoju handlu.. Duża koncentracja zakładów przemysłowych.. Ukształtowanie powierzchni.. Dostęp do zasobów wody słodkiej.. Typy genetyczne kształtów wsi a ulicówki b wielodrożnice c rzędówki d łańcuchówki e) okolnice f) owalnice 5.. Rozwój ośrodków naukowych.. potamos = rzeka) Sumerowie - Eufrat i TygrysWybrane czynniki lokalizacji i rozwoju miast i wsi - przyrodnicze (niebieskie) i społeczno-gospodarcze (czerwone) Źródło: Opracowanie własne.. Klimat decyduje m.in. o wyglądzie zabudowy, np. spadziste dachy umożliwiają szybki spływ wody lub śniegu; - woda - warunkiem powstawania stałych osiedli ludzkich jest .Czynniki wpływające na osadnictwo Napisano: 27.03.2013 09:01.. Warunki klimatyczne.. Lokalizacja, zróżnicowanie i rozwój jednostek w obrębie sieci osadniczej zależą od warunków przyrodniczych, społeczno- ekonomicznych i polityczno-administracyjnych.. Położenie na skrzyżowaniu szlaków transportowych.Przyporządkuj wymienione czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej (1-6) właściwym grupom (A-C) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt