Plan rozwoju na nauczyciela kontraktowego

Pobierz

Pod spodem, umieszczasz jeszcze informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz imię i nazwisko Twojego opiekuna stażu.Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. 2 pkt.. poleca 85% 432 głosów.. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.. Bogusława Zyguła.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu IX.2016 oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, konsultacja, wzajemna obserwacja zajęć, zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem 3.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust.. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu.Nauczyciel rozpoczyna staż na początku roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora (art. 9d p.. Filmy.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2. .. - "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego" .§ 7.. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego (art. 9d p .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

nauczycielska dwuprzedmiotowa z wiedzą .Aneks do planu rozwoju nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Posiadane kwalifikacje:Przygotowanie materiałów dla nauczycieli: "Pomocnik logopedyczny".. stażu nauczycielOpracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.z 2003 roku Nr.118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Podgląd treści.. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 - 31.05.2009) Krapkowice, dn. 01. września 2006r.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Nauczyciel Przedłożenie planu rozwoju zawodowego z wprowadzonymi zmianami Wyznaczony przez dyrektora szkoły (nie krótszy niż 5 dni) 8.. Przesłano: 2020-01-14.. 2 .plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 1plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r..

Tarnów.Staż na nauczyciela kontraktowego mam już za sobą.

Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.. Szkoła podstawowa, edukacja wczesnoszkolna.Umieszczasz na niej swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz tytuł planu, czyli po prostu: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na nowe potrzeby dzieci lub przedszkola.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Zmiana planu rozwoju zawodowego na Nauczyciel W czasie trwania Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie W trakcie stażu -§ 4 ust.. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. Zawartość tabletu go clewer z aplikacjami dla dzieci oraz wirtualna biblioteczka własna.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracował: mgr Oskar Rożewicz Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i historii, wychowawca, tutor Posiadane kwalifikacje: • Studia I stopnia (licencjackie): Filologia angielska, spec..

Realizujemy plan rozwoju zawodowego.

« poprzednia publikacja.. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Wioleta Kulig Nazwa szkoły: Szkoła PodstawowaRozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela- pierwsze zadanie do wykonania jakie Cię spotka, to napisać plan rozwoju.. poz. 2215 z późn.zm.). Plan działania: Zgodnie z: § 6 ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak: zadania, realizowane cele, formy realizacji, termin, dowody realizacji.. Zdjęcia gazetek.. Od Twojej rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego minęły dwa lata (dwa lata stosunku pracy w szkole/przedszkolu/placówce od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu, dokładnie od daty na akcie nadania .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. Sosnowiec.. 1Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli..

Awans zawodowy » Plan rozwoju zawodowego.

To są powinności istotne dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1.09.2018 r. 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoKonstruując plan rozwoju zawodowego, starałam się, aby jego realizacja przyniosła korzyści na wielu poziomach, a podejmowane przeze mnie zadania były zgodne z potrzebami szkoły oraz moich uczniów.. Materiały dla nauczycieli na płycie CD lub pendrivieW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Zwróćcie uwagę na fakt, że plan każdy musi zredagować pod siebie, potrzeby szkoły, sugestie opiekuna stażu i dyrektora placówki.Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Podoba się?Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - pedagog | tekst nr 42806.. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. następna publikacja ».. Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą.. Mariusz Kieca.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.planu rozwoju zawodowego 2.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2018 r. Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. DANE OSOBOWE 1.. Treść.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt