Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki sprawozdanie

Pobierz

Dotyczy: wszyscy nauczycieleZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego odbywały się raz w tygodniu- w czwartek.. Grupa liczy 10 osób.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach .Sprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu "Lepszy w zawodzie".. Nowa .Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki o dbywały się one od września 2013 do czerwca 2014 roku i liczyły po 30 godzin dla każdej z dwóch grup.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. Licznik odwiedzin.. SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. W miesiącu.. Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.. Razem 28 godzin.. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako forma pomocy dzieciom z zaburzeniami..

Wydawnictwo NOWIK, Opole 2003Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki .

Szachy; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VINa zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie przyswajają wiedzę matematyczną poprzez stosowanie metody ćwiczeniowej, pracę w grupie oraz zabawę i pracę przy użyciu tablicy interaktywnej.zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IId, IIIa, IIIb, IIId, Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig).. Zjawisko to dotyczy zarówno uczniów zdolnych, przecietnych i slabych.. W tym czasie przeprowadzona była diagnoza wstępna, diagnoza bieżąca i diagnoza końcowa w czerwcu 2011 roku.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Źródła tych potrzeb to:• fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe• deficyty rozwojowe• zaniedbania środowiskowe• nieporadność rodziców• nieobecności w szkole spowodowane chorobami.Program ten .• Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego .. • Kółko zainteresowań z matematyki • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki .. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. ZAŁOŻENIA PROGRAMU; Program jest skierowany do uczniów klas IV - VII SP, mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej z matematyki..

2 grupy z matematyki (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniu.

CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok; Szukaj.. Wydawnictwo SKRYPT, Warszawa 2004 Kolany D., Żelechower G.: Nienudna matematyka.. .Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Dzisiaj.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.2 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zajęcia wyrównawcze JA TEZ POTRAFIĘ!. Zadania logiczne - klasa 5; Zadania na szóstkę - graniastosłupy.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Wczoraj.. Zajęcia dla uczniów z problemami w nauce, uczniowie uzupełniają podstawowe braki w nauce i umiejętnościach, są motywowani do nauki.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów .Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę..

od samego dziecka.Karolak T.: Praktyczne zadania z matematyki.

Zadania logiczne - klasa 6; Plan pracy - zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.. Zrealizowano 74/96 godzin.. Obejmowały: 5 ucz.. Marii Konopnickiej w NaruszewieProgram zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VII na rok szkolny 2017/2018 Opracowała: Beata Maślak WSTĘP W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Wnioski: Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w formie zajęć pozalekcyjnych, informować rodziców o możliwości korzystania z takiej formy pomocy.. Głównym celem prowadzonych zajęć jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.dydaktyczno-wyrównawcze w wybranej literaturze Z badaó i obserwacji pracy uczniów wynika, iŽ w trakcie nauki pojawia siq szereg trudnošci w opanowywaniu trešci matematycznych..

Narastajqce trudnošci w nauce matematyki zaIeŽq od wielu czynników, min.

Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .Plan zajęć rozwijających z matematyki w klasie V i VI szkoły podstawowej.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. 1 grupa z chemii (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniuKontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: .. Dzieci np. mające trudności w nauce, czy z objawami autyzmu pracują w małych grupach nad wyrównaniem braków edukacyjnych.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - III prowadzone były od 04.01.2010 roku do 10.06.2011 roku.. Jest on zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem "Matematyka z kluczem", wyd.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach czwartych i piątych odbywają się zgodnie z tematyką opracowanych programów nauczania i według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. Szukaj.. W tygodniu.. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.. 2.Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Matematyka, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywały się z podziałem na dwie grupy.. "MAC" SA, Kielce 2001 Kozłowska-Brzoza A.: Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej.. Odbyło się 12 takich zajęć mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze.. Celem zajęć wspomagających, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, jest udzielenie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Zbiór zadań dla klas 4-6 szkół podstawowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt