Ankieta czynniki ryzyka i czynniki chroniące w szkole 2021

Pobierz

46 odpowiedzi.. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do uaktualnienia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.Ankiety)i "powiadomiłbym policję" .. Są to: - cechy, umiejętności i zdolności indywidualne, - wspierające relacje z bliskimi osobami .DOTYCZĄCEJ CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA.. Sep 3, 2021'Anonimowa ankieta dla uczniów "Czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed ryzykownymi zachowaniami 2021/2022" Dogi Uczniu, Uczennico, Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety przygotowanej przez szkolnego pedagoga.. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał .Ponad ¾ uczniów uważa, że zasady panujące w szkole są jasno określone.. Najistotniejsze czynniki ryzyka związane ze .profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022, a także informację do planowania wewnętrznego doskonalenia .. główne czynniki ryzyka i czynniki chroniące dotyczące naszego środowiska szkolnego.. 11RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I CHRONIĄCYCH WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOBIESZOWICACH Rok szkolny 2020/2021 We wrześniu 2020 r. przeprowadzono badania dotyczące czynników ryzyka i chroniących.3 wczesne rozpoczynanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi (inicjacja przed 12 rokiem życia ) pozytywne oczekiwania dotyczące skutków picia alkoholu i używania innych substancji Rodzinne czynniki ryzyka: niekorzystne czynniki prenatalne (palenia papierosów lub picie alkoholu przez matkę w czasie ciąży) brak więzi z rodzicami, wrogość wobec dzieckaOpis środowiska szkolnego z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników chroniących Z analizy ankiet skierowanych do wychowawców, dokumentacji wychowawców klas i specjalistów szkolnych wynika, że w naszej szkole do powszechnie występujących czynników chroniących należy zaliczyć: • zaangażowanie dzieci w życie szkolne i klasowe,Dokumenty szkolne; Rozkład jazdy autobusu szkolnego 2021/2022 ; Godziny lekcyjne 2021/22; Plan lekcji 2021/2022; Plan zajęć oddziału przedszkolnego 2021/2022; Terminarz roku szkolnego 2021/2022; Harmonogram imprez i konkursów 2020/2021; Terminy zebrań i konsultacji 2021/2022; Godziny pracy biblioteki 2021/2022; Najaktywniejsi uczniowie w .Czynniki chroniące: to właściwości jednostki i środowiska, które wzmacniają odporność na podatność na używki, stosowanie przemocy, cyberprzemocy, zdrowia psychicznego..

Czynniki chroniące rozpatruje się najczęściej w kilku obszarach.

Poniżej wyniki ankiety oraz wnioski.. I.Delegacje prawne do przeprowadzenia diagnozy: Konieczność przeprowadzenia diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych .. Większość ankietowanych uczniów wyrażała zdecydowanie negatywny stosunek do picia nawet niewielkich ilości alkoholu przez dorosłych z powodów propagowania zdrowego trybu życia.. Zapytano zatem w dalszej części ankiety co zdaniem nauczycieli ma największy wpływ na negatywne postawy i ryzykowne zachowania uczniów.. Spośród uczniów klas VIII 3 osoby odpowiedziałyby "nie wiem, co bym zrobił", lub "odmówiłbym albo nie" 5.. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy stanowić będą podstawę działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w roku szkolnym 2021/2022 mającej na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym.. DIAGNOZA CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA.. DATA : ANKIETY: ANKIETOWANI: OPRACOWAŁA: Wrzesień 2021 r. 97 uczniów z klas 4-8 ..

promocja zdrowego stylu życia,"Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników ryzyka i czynników chroniących"cz.2 Drogi Uczniu!

Ankieta pomoże poznać potrzeby uczniów i zaplanować działania na bieżący rok szkolny.Analiza negatywnych zjawisk i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży nie powinna się odbywać bez wskazywania czynników wpływających na ich powstawanie.. Opinię przedstawia poniższy wykres.. wszystko jest dobrze.. Proszę udzielić szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.. 100% uczniów potwierdza, że wychowawca jasno określił zasady panujące w szkole, ale równocześnie 77,8% uczniów podaje, że nie zawsze przestrzega ustalonych reguł.Z zebranych informacji wynika, że czynnikami chroniącymi w naszej szkole są: pozytywna postawa wobec szkoły i nauki u większości uczniów.. Przyjmuje się, że akumulacja czynników chroniących obniża ryzyko powstawania w/w zagrożeń.. Ankietowani uczniowie przyznają, że znają zasady postępowania (100%), ale do zasad stosuje się 89% uczniów.. Czynniki chroniące w naszej szkole to: 1.6 palenie papierosów i e-papierosów pomimo zdecydowanych zakazów, niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce, niezadowalająca zdawalność egzaminu maturalnego, mały procent uczniów korzystających z oferty zajęć pozalekcyjnych, brak zaangażowania części uczniów i rodziców w aktywne życie szkoły.. Diagnozę przeprowadzono w okresie maj - czerwiec 2021 r.STRESZCZENIE: Artykuł prezentuje badania przeprowadzone w jednej ze szkół ponadpodstawowych w Tychach, które zmierzały do zidentyfikowania czynników ryzyka i czynników chroniących w grupie uczniów liceum i technikum, aby w oparciu o zebrane dane sformułować wskazania odnoszące się do podejmowanych działań profilaktycznych..

6.Podstawą prowadzenia działań w szkole jest diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka.

Jeśli tak, to dlaczego?. Do czynników chroniących możemy zaliczyć: 1) wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa deklarowane przez nauczycieli, rodziców i uczniów;ANKIETA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW - 2021_2022 Ankieta, o wypełnienie której Państwa prosimy, służyć będzie rozpoznaniu potrzeb indywidualnych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących uczniów SP 31 przed zrachowaniami ryzykownymi.. raczej nie.Ankieta identyfikująca czynniki ryzyka i czynniki chroniące skierowana do uczniów klas 4-8 - ankieta miała na celu diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących, ocenę klimatu szkoły, poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, a także sformułowanie wniosków służących modyfikacji Programu; [N=33]SZKOŁA PODSTAWOWA W LISEWIE MALBORSKIM.. Pytania uwzględniają sytuację pandemii i nauki zdalnej.. niska motywacja do nauki przekłada się na występujące .Ankieta, o wypełnienie której Państwa prosimy, służyć będzie rozpoznaniu czynników ryzyka i czynników chroniących uczniów SP 31 przed zachowaniami ryzykownymi.. poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,(monitoring) przyjazna atmosfera panująca w szkole relacje między podmiotami badawczymi są oparte na zaufaniu i szacunku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt