Sprawozdanie z roku szkolnego w przedszkolu

Pobierz

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Pracę swoją opieram na Programie wychowania przedszkolnego " Razem w przedszkolu" autorstwa J .Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku przedszkolnego 2012-2013 Drodzy rodzice za nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. 2.Poprawianiem sprawności ruchowej i manualnej dzieci poprzez .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno .. za I półrocze - rok szkolny 2011/2012 Oddział przedszkolny "0" w roku szkolnym 2011/2012 liczy 18 dzieci:8 dziewczynek i 10 chłopców.. Za: 5 głosów, Przeciw: 0 głosów.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu) Podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych (osoby odpowiedzialne) Sprawozdanie z działalności komisji oraz zespołów zadaniowych .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 4 rysunkowych..

Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa szkolnego .

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GRUPA II- 3 LATKI We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci.. W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąWzbogacono ofertę przedszkola o interesujące zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i ciekawych pomocy dydaktycznych (które byłoby niemożliwe bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego)Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego .. Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, diagnoza dojrzałości dzieci 5 - letnich, zeszyt kontaktów z rodzicami).. Głównym ich celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytaniaW tym roku szkolnym rozpoczęłam staż awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, z którego relacje zdaję w osobnym sprawozdaniu dotyczący awansu zawodowego..

Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Aktywnie uczestniczyłam w WDN poprzez udział w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przeprowadzonej przez koleżankę E .Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Temat innowacji: "Kolorowo, ciekawiej z uśmiechem na twarzy… obchody nietypowych świąt w przedszkolu" Autorzy innowacji: Emilia Ziętkowska, Anna Wójtowicz Założenie innowacjiSprawozdanie z planu kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016.. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci" Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w roku szkolnym 2018/2019; Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPETDzieci cyklicznie przez cały rok uczestniczyły w spotkaniach czytelniczych z p. Magdą oraz w spotkaniach "Poczytaj mi babciu".. W tym celu: - odbyły się cztery zebrania z rodzicami, - współtworzymy stronę internetową przedszkola, - włączyłyśmy rodziców w organizację Uroczystości przedszkolnych, wyjazdu do kina w Pleszewie, organizacji balu .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.3..

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1.

W tym 13 - sześciolatków, 5 - pięciolatków.. Zadanie Wyniki i wnioski Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych W naszym przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia.8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym docSprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań w ramach wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 - przykład Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w 2018 r. w przedszkoluSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie w kancelarii przedszkola z końcem miesiąca.Zadanie to realizowaliśmy kilkukrotnie w ciągu roku szkolnego, zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej.. W tym roku szkolnym możemy pochwalić się osiągnięciami następujących uczniów: a) Zuzanna Załoga (kl. VIII): II miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, II miejsce w etapieSprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku..

Na ich miejsce przyjęto jednak inne osoby.Od początku roku szkolnego dołożyłyśmy starań, aby nasza współpraca z rodzicami układała się pomyślnie.

Podsumowując: głównym celem mojej pracy był wszechstronny rozwój osobowości, zdolności i potencjału tkwiącego w dzieciach.W głosowaniu wzięło udział 5 osób.. prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III.. Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczychSprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon ych ryzykiem dysleksji.. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego w roku szkolnym 2016/2017.Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie "Wdrażanie nowej postawy programowej wychowania przedszkolnego.. UCHWAŁA NR 8/2016/2017 w sprawie ustanowienia reprezentantów Rady Rodziców w sprawach dotyczących przedszkola w środowisku weszła w życie z dniem podjęcia.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .W następnym roku szkolnym będziemy nadal pracowały nad: 1.Rozwijaniem czynności samoobsługowymi dzieci w grupie poprzez: poprawne korzystanie z WC, schludny wygląd, poprawianie ubrań, czysty wygląd, zwrócenie uwagi na mycie twarzy i rąk po spożyciu posiłków.. Organizowano wspólne czytanie legend połączone z wystawą prac plastycznych dzieci.Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 9 czerwca 2015 / 3 komentarze Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci, nauczyciele a także pracownicy przedszkola wzięli udział w programie "5 porcji soku, owoców i warzyw" - to działanie o ekologicznym znaczeniu przyczyniło się do :pozyskania przez dzieci wiedzy o potrzebie zdrowego odżywiania się.. W listopadzie 2019 r. - dzieci z grup starszych poznały legendy związane z miastem Warszawa, Kraków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt