Opinia o przebiegu stażu nauczyciela stażysty

Pobierz

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu do awansu .. Źródłem mojej wiedzy na ten temat były rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas, przeprowadzone wywiady środowiskowe, rozmowy z rodzicami oraz ankiety:Opiekun stażu przedkłada dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego stażysty.. Pani .. prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu.Poniżej przedstawiam Państwu przykład oceny zawierającej szczegółowe odniesienia do obserwowanych zajęć oraz do stopnia zaangażowania nauczyciela stażysty ( nauczyciela języka obcego) w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Katarzyna Sobańska doradca metodyczny języka angielskiego i francuskiegoOpiekunem stażu został mgr xxxx, z którym zawarłam kontrakt.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.. [/font] [font="arial, helvetica, sans-serif;"]W związku z powyższym proponuję przyznać koleżance za okres stażu ocenę pozytywną i tym samym awansować na nauczyciela kontraktowego.. [/font]Głównym moim zadaniem, ważnym z punktu widzenia pedagoga stażysty było zgromadzenie jak najwięcej informacji o moich wychowankach i o środowisku w którym żyją..

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Justyna .

Wskazuje także na wysoki stopień zaangażowania w realizację wymagań, które są niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontaktowego, co udokumentowałam w przedłożonym projekcie oceny dorobku.Opinia stażysty Sylwia Dmiterczuk.. TylmanowaOcena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego musi zostać sporządzona w formie pisemnej.. Pozostałe elementy, jakie powinna .Jun 16, 2020wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze.na podstawie obserwacji udokumentowanych arkuszami obserwującymi stwierdzam, że nauczyciel stażysta wykazał się dużym profesjonalizmem, ogromną wiedzą merytoryczną, sprawnością organizacyjną, umiejętnością planowania własnej pracy, umiejętnością stosowania różnorodnych metod nauczania, umiejętnością dostosowywania wymagań do możliwości ucznia i …Przeprowadziłam 3 zajęcia lekcyjne w obecności opiekuna stażu Pani mgr ?. Pomocne może okazać się udzielenie odpowiedzi na 10 pytań dotyczących przebiegu stażu.Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców..

Opiekun stażu.

Trzebiatów Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu Sylwia Gajewska.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Grodków Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa Iwona Ziemianek.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planieProponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.. Opiekun stażu zawsze służył mi swoją radą i doświadczeniem.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu(przykładowe sformułowania, które mogą się znaleźć w tej części opinii na temat stażysty) np. w sposób rzetelny i profesjonalny wykazywał/a duże zaangażowanie w pracę i własną inicjatywę; dbał/a o pozytywny wizerunek firmy i godnie ją reprezentował/a; jest osobą o wysokiej kulturze osobistej bardzo dbającą oPozytywnie oceniam przebieg stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez stażystkę..

Data: 17-05-2016 r. Okres stażu nauczyciela stażysty upływa na ogół 31 maja.

Wydaje się ją na koniec programu stażowego.. Obecnie jestem w trakcie sporządzania opisu i analizy oraz efektów moich działań jako .Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz.. Jest nauczycielem gotowym do działania i doskonalenia się.. Musi zawierać też uzasadnienie opinii i pouczenie o możliwości odwołania się od niej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.. Niniejsze sprawozdanie stanowi sumę realizacji założeń i celów jakie przed sobą postawiłam rozpoczynając staż prowadzący do .. W pełni wykorzystywała nowe doświadczenia zdobyte podczas obserwacji zajęć, wzbogacając swój warsztat pracy i umiejętności.. Anna Sterczewska.. Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Podczas stażu, który pani Honorata T. odbywała, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego pełniłam funkcję opiekuna stażu.Zakończenie stażu nauczyciela stażysty - zadania dla nauczycieli i dyrektora.. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego stażysty po zasięgnięciu opinii rady rodziców (przy czym brak opinii nie wstrzymuje postępowania) i po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu..

Dokument powinien klarownie określać, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna.

Następnie rozpoczyna się kolejny etap uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przed komisją oraz przeprowadzenie rozmowy .10 pytań ułatwiających przygotowanie projektu oceny Ze względu na brak wytycznych dotyczących formy projektu oceny dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, opiekun może wybrać najbardziej dogodną dla siebie metodę.. W oparciu o akt• 3.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .May 13, 2021przedstawia dyrektorowi przedszkola opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela (właśnie na podstawie arkuszy obserwacyjnych z całego okresu stażu) oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela …Opiekun osoby odbywającej program stażowy z Urzędu Pracy ma obowiązek wydania opinii o stażyście.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Dec 23, 2021Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z uczniem.. W związku z tym, że opinia o stażyście do .3 days agoW maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych: Nasza prezentacja w informatorze -

wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt