Zwolnienie z pracy po urlopie wychowawczym

Pobierz

Ponadto pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć stosunek pracy na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.. Ale uwaga: przepisy o zwolnieniach grupowych mają zastosowanie tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.. Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę osobie będącej na urlopie wychowawczym?Pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę.. Taka ochrona przysługuje od chwili złożenia wniosku o taki urlop.. Jakie mam prawa?. Czy mogę się jakoś od tego uchronić, tak aby jednocześnie mieć prawa pracownicze (np. prawo do płatnego chorobowego, macierzyńskiego).Upadłość, sanacja lub likwidacja Rodzica korzystającego z urlopu wychowawczego można zwolnić, gdy sąd ogłosił upadłość pracodawcy lub gdy doszło do jego likwidacji.. Brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej .Zwolnienie z pracy na urlopie wychowawczym 19 marca 2010, 09:44 Urlop wychowawczy przysługuje już po 6 miesiącach zatrudnienia.. Fundusze, a następnie na to samo dziecko ponownie udzieli pracownikowi urlopu wychowawczego, to nie ma już prawa zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP.Powrót do pracy po wychowawczym..

Czy po urlopie wychowawczym mogą zwolnić mnie z pracy np. po 2 miesiącach?

W takiej sytuacji pracodawca nie ma bowiem możliwości dalszego jego zatrudniania.Urlop wychowawczy.. Okres zwolnienia wynosi 36 miesięcy.Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.Pracodawca chcąc zwolnić z pracy pracownika będącego na urlopie wychowawczym musi liczyć się z pewnymi trudnościami.. Czy mogą mnie zwolnić?. Okres ten rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku o urlop wychowawczy.W związku z brakiem możliwości zapewnienia pracownikowi pracy w okresie wypowiedzenia pracodawcy wolno zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.. Jeżeli takiego stanowiska nie ma, pracownika należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.W sytuacji, kiedy pracodawca wykorzysta w całości 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na ww..

Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia danego pracownika.

Istnieją jednak przypadki, w których taka ochrona nie obowiązuje.Ta zasada nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy okresem nieobecności był urlop wychowawczy.. Jego wymiar nie ulega obniżeniu.Skrócenie urlopu wychowawczego .. Wymiar urlopu wynosi 36 miesięcy, jednak jeden miesiąc musi zostać wykorzystany przez drugiego rodzica z wyjątkiem przypadków, które .Zwolnienie grupowe .. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik wystąpi z takim wnioskiem.Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony Odejście z pracy po powrocie z urlopu wychowawczego Po urlopie wychowawczym należy zgłosić się do pracy w celu jej świadczenia, przecież zobowiązuje Panią do tego zawarta umowa o pracę.Pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - takie stanowisko znajduje się w wykładni przepisu art. 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), dalej w skrócie u.z .Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym nie pozbawia pracownicy świadczenia chorobowego (w praktyce wynagrodzenia chorobowego), choć przez pewien dłuższy okres przed rozpoczęciem tego zwolnienia nie wykonywała ona pracy i nie otrzymywała wynagrodzenia, od którego naliczano obowiązkową składkę chorobową.Pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego można wręczyć wypowiedzenie..

Dnia 10.07.2013 r. muszę stawić się do pracy po urlopie wychowawczym i wiem, że wręczą mi wypowiedzenie.

Zgodnie z art. 186 4 ustawy Kodeks pracy "pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od .Powrót do pracy po wychowawczym, zwolnienie z pracy i chorobowe.. Mam umowę na czas nieokreślony z tym, że od 2010 roku ucięto mi etat na 3/4.Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników, którzy wrócili do pracy po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym.. Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego staż pracy wynosi co najmniej sześć miesięcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt