Odpowiedź na zapytania do siwz

Pobierz

Czy Zamawiający dopuszcza ogumienie pojazdu na osi tylnej bliźniacze, zZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do 125 ton ekogroszku z dostawą ZAPYTANIE OFERTOWE na dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkoły Podstawowej im.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.. termin na odpowiedź na zapytanie do siwz (Strona 1) — Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych — Forum portaluODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-8/2010 Data: 22.02.2010 r. .. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców: Pyt.. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie :na zapytania w sprawie SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.. Sieradz, dnia 2 października 20 r. Nr sprawy: ROZ.2810.86.2020.. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5Wysoka precyzja takiego rozwiązania pozwala na osiąganie bardzo dobrej jakości rozdziałów elektroforetycznych.. Pytanie nr 6 § 4 ust.1 pkt 1 wzoru umowy dla zadania 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie, aż do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust..

Pytanie nr 15: W związku z ukazaniem się odpowiedzi na zapytania w dniu 20.08.2020r.

z 2019 r. poz. 1843 z późn.. dz. u. z 9 sierpnia 2013 poz. 907), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 3 i 4 października 2013 roku, w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu pytanie 1 prosimy o udostępnienie oferentom …Z uwagi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o poniższej treści (zachowano pisownię oryginalną): "W odpowiedzi na Państwa przetarg na obsługę BHP i PPOŻ zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ilości osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach wojskowych".Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.. 3) Organ kontrolujący zarzucił zamawiającemu, że nie przekazał Odpowiedzi odnośnie tego zapytania również firmie A, która zadała pierwsze zapytanie do SIWZ.Pytania i odpowiedzi do SIWZ na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu PYTANIE NR 1 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określili Państwo termin składania ofert na 10 maja 2010r.. Pytanie 5 .prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. To znaczy jeśli Zamawiający podzielił na części zamówienie powyżej 14k Ojro a zamówień częściowych udziela odrębnymi procedurami.pytanie pewnie trywialne..

Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie ...Odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. Pytanie 4 - Pakiet 3.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.. Prosimy o dopuszczenie do postępowania żeli o innej ilości ścieżek- ( do 15 oznaczeń).. : +48 (61) 85 67 750| faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: .. Oznaczenie sprawy: FZ.252.2.7.2012 I.. 2 umowy.Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta.. obowiązkiem zamawiającego jest udzielenie odpowiedzi na pytania do SIWZ, ale pod warunkiem zgłoszenia pytań nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty należy uwzględnić w pozycjach dotyczących dostawy SDIP i ŚKUP.. Zamknij informację o cookiesTemat: Czy odpowiedź na zapytanie do SIWZ jest wiążąca w. Marcin Ludziejewski: Istnieje jeszcze jedna możliwość i wtedy przysługiwałoby odwołanie - jeśli to zamówienie (poniżej 14k Ojro) jest częścią zamówienia.. : .1 Gościęcin Do wszystkich Wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2007r.Nr 223,poz 1655, z późn..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.. Ostróda, dnia 12.11.2012 r. Odpowiedź na wniesione zapytania .

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu.Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej - odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1.. Pytanie 3 Wnosimy o sprecyzowanie lub korektę zapisów pkt 9.3.1 SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia.Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.. zm .Witam.. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ.. 2 Wzoru Umowy.. Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji do dnia 15 grudnia 2020r.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust.. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.. proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze w której należy uwzględnić koszty związane z konieczną do poniesienia przez Wykonawcę usługą SLA.Dotyczy : Odpowiedź na zapytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków .. Poz. 130 mając na uwadze zapis rozdziału XVI siwz mówiący o zgodności kosztorysu ofertowego z przedmiarem ze względu na zastosowana analogię proszę o podanie nakładów R,M,S 10.. Odp.. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1:cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności..

2010 ... odpowiedzi na zapytania Wykonawców: Wykonawca nr 1 Pytanie 1:Czy Zamawiający zmieni sformułowanie warunku nr 2 w Zadaniu nr 5 w ... załącznik nr 3 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do dnia 15.12.2010r?. Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Gminy Płaska Przetarg II Zawiadomienie o obradach XX sesji Rady Gminy PłaskaODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego numer 14/2016 prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.Zamawiającego na stronie internetowej Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy do SIWZ Pytanie 1: Jakie badania mają wykonać uczestnicy szkoleń ?. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.. oraz termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 23 marca 2010r.Zgodnie z art. 38 ust.. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, z dnia 28.12.2021 r., 29.12.2021 r., 30.12.2021 r., bez ujawniania źródła zapytania: Pytanie 1: "Punkt 4 SIWZ - termin składania ofert § 2 ust.. 1: "Jak należy interpretować rozbieżności w opisie technicznym i przedmiarach: - UPS 8KVA czy 10 KVA".. Odpowiedź Zamawiającego W zakresie warunków udziału w postępowaniu obowiązujące pozostają zapisy pkt 9.2 SIWZ Pytanie nr 8 Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (rozdział 15, pkt.15.1 SIWZ) z 10% na 5% .Aug 11, 2020ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-13/2010 Data: 08.04.. Poz. 146 proszę o informacje na temat "ziemi na nasyp" czy Zamawiajacy .Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt