Protokół z wypadku w przedszkolu

Pobierz

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący, kuratora oświaty, inspektora bhp.. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp. Członek zespołuProtokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla: poszkodowanego, szkoły/placówki, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia, organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).. Zespół powypadkowy w składzie: 1) .. (imię i nazwisko, stanowisko)załącznik 1. do zarządzenia 1/2016.. W razie wypadku w przedszkolu specjalnie powołany przez dyrektora przedszkola zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe.. Rodzice(opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.. Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności 1.. Sprawdź, w .Dyrektora Przedszkola nr 7 z dnia 14.02.2018 W sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w razie wypadku dziecka Na podstawie: Rozp.. Chodzi tu o umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń powinno być potwierdzone protokołem zdarzenia sporządzonym przez Przedszkole..

Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.

Wśród przepisów, których znajomość w tym zakresie jest niezbędna, znajdują się przepisy regulujące zasady przeprowadzania postępowania powypadkowego, mającego za zadanie nie tylko doraźnie zabezpieczyć bezpieczeństwo dzieci, ale także zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.. "W wyniku wypadku kończyna została unieruchomiona w opatrunku gipsowym na okres 7 tygodni, po tym czasie konieczne okazały się wizyty w poradni ortopedycznej szpitala x. w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z poz. Nr 109, poz.719 z 2010 r.) .. czy znane były instrukcje na wypadek pożaru .7.. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w wyniku uzasadnionych przeszkód .Protokół powypadkowy..

Z postępowania sporządza się protokół powypadkowy.

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.. Z powodu braku prawidłowego zrostu kości konieczna okazała się ponowna operacja, przeprowadzono ją w dniu 12 czerwca 2017 r.2) wypadek ciężki - ciężkie uszkodzenie ciała (np.: utrata wzroku, słuchu, mowy) 3) wypadek zbiorowy 4) wypadek zwykły DOKUMENTACJA: 1) protokół powypadkowy 2) zapis w rejestrze wypadków Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności 1.. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty świadczenia w ściśle określonej wysokości stanowiącej iloczyn procentu .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU z dnia 4 września 1998 roku, Nr 115, poz. 744 oraz DzU z dnia 30 stycznia 2004 roku, Nr 14, poz. 117).Protokół.. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powy-padkowego zaznajamia się:Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego..

Sprawdź, czy ten protokół może być sprostowany w późniejszym czasie.

W razie niedo­trzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w .Protokół powinien zostać sporządzony w niezbędnej liczbie egzemplarzy.. W skład zespołu wchodzi: a) dwóch pracowników przedszkola 4.. Do protokołu powypadkowego muszą być dołączone: protokół z przesłuchania Ciebie, czyli poszkodowanego; zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego: materiały, dokumenty, opinie lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku.Temat: Wypadek dziecka w przedszkolu Joanna P.: Mija 6 dzień od wypadku mojego dziecka w przedszkolu (upadł na placu zabaw nie na terenie przedszkola.. Organowi prowadzącemu i kuratorowi .PROTOKÓŁ z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji.. na 1 Załącznik Nr4 do Procedury postępowania w sytuacji wypadku/choroby z udziałem dziecka pieczęć przedszkola PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 1.. Zm.) osoby uprawnione do zaznajomienia się z treścią protokołu tj. pełnoletni poszkodowany, rodzice lub opiekunowie poszkodowanego, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń .Przedszkole, w którym doszło do wypadku, powinno posiadać, poza protokołem powypadkowym, także inne dokumenty związane z wypadkiem.. Sprawdź, w jakiej formie należy udokumentować działania podejmowane w związku z wypadkiem.Protokół powypadkowy..

O każdym wypadku w przedszkolu zostaje powiadomiony organ prowadzący i służby bhp.

Protokół jest dokumentem o charakterze oficjalnym, w przeciwieństwie do .W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.. Doręcza się go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.RE: Wypadek dziecka w przedszkolu.. Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie .Dokumentowanie wypadku w przedszkolu.. Protokół powypadkowy doręcza się: a) osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania .W razie wystąpienia wypadku, który może być wypadkiem przy pracy, rolą pracodawcy jest powołanie zespołu wypadkowego, który sporządzi protokół powypadkowy.. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.. Joanna Koralewska-Szyszka.. Dodano: 9 sierpnia 2020.. 2.Protokół powypadkowy, zawierający ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza zespół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn.. Z postępowania sporządza się protokół powypadkowy.. Przedszkole, w którym doszło do wypadku, powinno posiadać, poza protokołem powypadkowym, także inne dokumenty związane z wypadkiem.. Jeśli dziecko znajdowało się pod opieką przedszkola, to masz prawo domagać się protokołu z wypadku.. 48 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002r.. Doręcza się go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 nr 6, poz. 69 z późn.. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie przedszkola, dyrektorZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół powypadkowy.. Przewodniczącym zespołu jest: a) pracownik wyznaczony przez dyrektora lub osobę prowadzącą przedszkole.. Nauczyciele: zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniają : Dz. U. z 2013 r., poz. 737) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawieWypadki z udziałem dzieci - podstawowe regulacje prawne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt