Charakterystyka podatków i opłat lokalnych

Pobierz

001 Aby pobrać dokumenty służące załatwieniu tej sprawy, wejdź na:Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY .. Podatek od nieruchomości 3.1.2.. Podatek rolny 3.2.2.. Zatem w 2021 r. możemy liczyć się z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej .Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy: prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe .Sprawy związane z pobieraniem podatków i opłat lokalnych realizuje Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, Referat Kontroli Podatkowej Pok.. Pozostałe podatki lokalne uregulowane na mocy odrębnych ustaw 3.2.1.. Pełna nazwa aktu to Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P.. Przez.. P. z 2020 r., poz. 673);Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Agnieszka Iwanicka tel.. Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze.. (5 8) 691-05-57 Alicja Drewa zastępca kierownika pokój: 110 tel..

Rodzaje opłat lokalnych.

Gminy czerpią dochody z opłat lokalnych, do których zalicza się opłatę: targową, miejscową, uzdrowiskową, od posiadania psów, skarbową, adiacencką, eksploatacyjną, koncesyjną.. Minister Finansów wydał już coroczne obwieszczenie w tej kwestii.. Podatek od środków transportowych.. W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust.. Znaczenie podatków i opłat lokalnych w strukturach dochodów Miasta i Gminy XYZ.. Akty prawne.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, ost.. 976, Wydział Finansowo -Księgowy, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, p.. Opłatę targową.Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 z późn.. Nr 9, poz. 31 ze zm.).. Konstrukcją prawną tych podatków reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U.. Jak podaje serwis Businessinsider, wzrosną m.in. opłaty lokalne.. Deklaracja w interaktywnym PDF.Michalina Kamińska Kierownik pokój: 108 tel.. 22 5109 773 e-mail: Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy prowadzenie spraw w zakresie wymiaru, poboru, ewidencji i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Miasta, w szczególnościW tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych..

... a jakie są domeną władz lokalnych.

zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 2244); Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.. Instancją odwoławczą jest samorządowe kolegium odwoławcze.Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie: wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych; i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wyniósł 103,9%, w związku z czym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych ogłaszane .Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej Opublikował: Rafał Rospenda Zatwierdził: Dyrektor Biura Data wytworzenia: 2011-01-24 Data publikacji: 2011-01-24 Data odpublikowania: bez terminu Data ostatniej zmiany: 2021-01-19 Liczba zmian: 95 Liczba odsłon: 249634Maksymalne stawki i opłaty lokalne ustalane są przez Ministra Finansów na mocy obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim..

Według tej ustawy do podatków lokalnych zaliczamy: 1.

2.Wysokość podatków i opłat lokalnych co roku wzrasta o wielkość inflacji w poprzednim roku.. Organem podatkowym pierwszej instancji w zakresie podatków i opłat lokalnych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.Charakterystyka podatków i opłat lokalnych 3.1.. 1. opłatę targową;W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych.. Podmiot i przedmiot opłaty lokalnejCharakterystyka systemu podatkowego.. Redakcja - 8 grudnia 2020.. Przedstawia on pojęcie, istotę oraz funkcje podatków i opłat lokalnych, ich miejsce w systemie podatkowym oraz ewolucję tych świadczeń po 1945 r.Rodzaje i charakterystyka opłat lokalnych.. +48 34 370 71 00 fax +48 34 370 71 70 Godziny pracy urzędu pn, śr, cz,pt - 7:30 - 15:30,Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy związane m. in.. Wszystkie powyższe opłaty stanowią jedno ze źródeł dochodowych gmin.. Podatek od środków transportowych 3.2.. Z podziałem podatków na podatki państwowe i samorządowe wiąże się podział na: a) podatki centralne, b) podatki regionalne, c) .. (58) 691-05-53 Jolanta Borowska ds. podatkóCzęść teoretyczno-historyczna, stanowiąca swoistego rodzaju wprowadzenie do podatków i opłat lokalnych, zawarta została w rozdziale pierwszym..

Do opłat lokalnych zaliczamy: 1.

Stawki, które będą obowiązywać w 2021 r. są wyższe o 3,9 proc. o tych .Od 1 stycznia 2021 r. czwarty rok z rzędu rosną o wskaźnik inflacji (tym razem o ok. 3,9%) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.. Podatek od nieruchomości.. Opłaty lokalne Wśród opłat lokalnych możemy wyróżnić: a) .Podatki i opłaty lokalne.. (58) 69 1-05-67 Wioletta Skierka ds. podatków i opłat lokalnych pokój: 109 tel.. z realizacją dochodów z tytułu podatków i opłat, a w szczególności: 1) prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego, 2) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej określonej w przepisach szczególnych, 3) prowadzenie analitycznej księgowości .Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Podmiot publikujący: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Opublikował: Michał Orzechowski Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Data wytworzenia: 2019-12-18 Data publikacji: 2019-12-18 Data odpublikowania: bez terminu Data ostatniej zmiany: 2021-01-04 Liczba zmian: 19Od 1 stycznia 2017 r. spadają (drugi rok z rzędu) o wskaźnik deflacji (o 0,9%) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.. Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.. zm.) do podatków i opłat lokalnych zaliczyć należy: - podatek od nieruchomości, - podatek od środków transportowych, - opłatę targową, - opłatę miejscową, - opłatę uzdrowiskowąOpłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodu budżetów gmin.. Cechą różniącą .Wyróżnienie z kategorii podatków samorządowych podatków lokalnych ma częściowo swoje uzasadnienie jeżeli chodzi podział samorządowych organów podatkowych.. Podatek od posiadania psów.. Zatem w 2017 r. powinniśmy mieć niższe stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów) - o ile gminy podejmą stosowne uchwały do końca 2016 roku.W 2021 r. nowych podatków i opłat będzie dużo.. Podatek leśny 3.2.3.Podatek od spadków i darowiznRodzaje opłat lokalnych.. Informacje o sprawozdaniu SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.. Opłaty te reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ().1.. Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa.. Opłaty lokalne są rodzajem pozapodatkowej daniny publicznej.. Podziel się na Facebooku.. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca zamieścił cztery rodzaje opłat lokalnych, są to:-opłata targowa-opłata miejscowa-opłata uzdrowiskowa-opłata od posiadania psa.. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyróżnia następujące rodzaje opłat lokalnych:.. Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 .Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt