Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Pobierz

1 ustawy o pożytku dotyczy zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu, czyli tzw. "małych grantów".z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 1.. W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem.Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Komunikat z VIII posiedzenia plenarnego RDPP (14 stycznia 2020 r.)1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570), które zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.. POBIERZ SPRAWOZDANIE (dotyczy oferty uproszczonej złożonej w miesiącu lutym 2018) Załącznik nr 5 (sprawozdanie)Określa się: 1) uproszczony wzór oferty z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO..

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Artykuł 19a ust.. W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. 1a / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności .. otwartych konkursów ogłaszanych od 1.03.2019 r ) docx, 25 kB metryczkauproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003- ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego..

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.. z dnia 14 kwietnia 2016 r. § 1.. Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.. 1 ustawy o działalności pożytku.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. poz. 570) W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki .Załącznik nr 2 .. § 2.Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) Załącznik nr 2 WZÓR UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania: Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.pRzewodniczącego Komitetu do spRaw pożytKu publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Na podstawie art. 19a ust..

Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.. WZÓR.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r .Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego [PDF]Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dot.. Do ofert, o których mowa w art. 19a ust.. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.. Nr 6 z 10 stycznia 2011, Poz. 25) wchodzi w życie 18 stycznia 2011 r.1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz.U.. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciewzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz.1339 ).Uproszczony wzór oferty i sprawozdania (małe granty) Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055) od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego..

Określa się: 2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania: Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.UPROSZCZONY WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA.. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.. * Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570), które zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570), które na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 1909 i 2371 oraz z 2018 r. poz.2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. Rozporządzeniem określa się uproszczony wzór "oferty" z realizacji zadania publicznego, odwołując się do nowego art. 19a ust.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust.. Tekst pierwotny.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.. Zobacz wpisy.. 1 ustawy z dniaUproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego Podstawa prawna: 1) art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).,Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt