Jakich informacji nie może żądać pracodawca od pracownika

Pobierz

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko,Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych pracownika w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, a zatem tak samo, jak w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie.. Zgodnie z regulacją tego przepisu wskazane sfery osobiste pracownika obejmują: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców,Pracodawca, zatrudniając pracownika może wymagać od niego tylko informacji określanych przez Kodeks Pracy oraz przepisy szczegółowo określające wykonywanie pewnych zawodów.. I tu ponownie, zgodnie z art .Odpowiedź: pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy.. WAŻNE!Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zamkniętego katalogu informacji, jakich pracodawca może żądać od zatrudnianego pracownika, także kandydata do pracy.. Nie powinien również przechowywać ich w aktach osobowych osób zatrudnionych.. Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a następnie od pracownika, został określony odpowiednio w art. 22 1 § 1 (kandydat) oraz art. 22 1 § 3 (pracownik) Kodeksu pracy..

Dlatego ma prawo żądać od takich osób pewnych dokumentów.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.Jakich pytań nie wolno zadawać kandydatom do pracy i jakich danych od nich żądać?. Wszystkie dane przekazane pracodawcy .. PORADNIK NAJMU, KONSULTACJE I UMOWY PREMIUMPracodawca nie powinien żądać kserokopii dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu od swoich pracowników.. Z art. 17 AlkU wynika, że stan trzeźwości pracowników może zostać zweryfikowany tylko, gdy badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał .Jakich danych pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy?. Przykładem takiej informacji może być zaświadczenie o niekaralności wymagane przy zatrudnieniu w firmach zajmujących się ochroną fizyczną.. Tym samym nie można zadawać pytań o przyczynę zwolnienia lekarskiego.. Przykładowo pracodawca może domagać się informacji o stanie zdrowia kandydata w postaci zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy..

Kodeks pracy zawiera listę danych osobowych, których pracodawca może domagać się od kandydata do pracy.

Zgodnie z regulacją tego przepisu wskazane sfery osobiste pracownika obejmują: 6) przebieg dotychczasowego .Teoretycznie art. 22 1 kodeksu pracy nie wyklucza dobrowolnego przekazywania przez kandydata na pracownika dalszych, nie wymienionych w nim informacji.. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko,Żądanie przez Pracodawcę podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.. Pracodawca nie może żądać od kandydata danych wykraczających poza zakres, który został wskazany w prze-pisach prawa, danych nadmiarowych, w szczególności takich, które nie mają związku z celem, jakim jest za- .. pracownik powinien pozyskać informacje w tym zakresie .Gdy rozpoczynamy pracę, pracodawca może żądać od nas przekazania mu określonych dokumentów.. Mimo, że katalog dokumentów jakich można żądać jest jasno określony, często pracodawcy pozyskują dokumenty zawierające dane osobowe do których przetwarzania nie są uprawnieni.Pracodawca musi mieć możliwość identyfikacji osób starających się o zatrudnienie, często przyszłych pracowników..

Po zatrudnieniu odpowiedniej osoby, pracodawca ma prawo żądać od niej jeszcze innych, dodatkowych informacji.

W przypadku, gdy.Wśród zmienianych przepisów jest art. 221 Kodeksu pracy, który dotyczy prawa żądania od pracownika udostępnienia danych osobowych.. Ich zakres określają przepisy Kodeksu pracy (art. 221).. Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej .Ponadto pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z przepisów innych ustaw niż Kodeks pracy.. W innym przypadku prowadzić będzie to do gromadzenia nadmiarowych danych o pracownikach niezwiązanych z ich wykonywaną pracą.Pracodawca może żądać od kandydata na pracownika następujących informacji i to bez konieczności uzasadniania potrzeby posiadania takich danych: • imię (imiona) i nazwisko, • imiona rodziców, • data urodzenia, • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), • wykształcenie, • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 22 1 Kodeksu pracy).. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego.Pracodawca może żądać od pracownika tylko takich informacji, które przewidziane zostały w przepisach prawa oraz takich, które są niezbędne do zawarcia umowy czy określenia przysługujących pracownikowi uprawnień..

Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracowników może żądać od kandydatów informacji dotyczących danych osobowych.

Zgodnie z RODO - zasada minimalizacji danych - pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracowników tylko w możliwie ograniczonym zakresie i jedynie wtedy, gdy ma ku temu odpowiednią podstawę.Od pracownika pracodawca może żądać podania dodatkowych danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania; numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego .Odpowiadamy.. Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Obecnie pracodawca nie może żądać od kandydata na pracownika danych dotyczących jego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie będą one niezbędne.Zatem w opisanej sprawie, zaznaczyć należy, że owszem pracodawca może żądać oświadczenia o niekaralności, ale na pewno nie dokumentów z przebiegu postępowania.. Zakres informacji, których pracodawca może żądać na podstawie odrębnych przepisów, może być zatem dość szeroki i ulegać zmianom.. Standardowym przykładem informacji objętych dyspozycją art. 22 1 § 4 k.p. jest informacja o niekaralności.Dane konieczne według kodeksu pracy.. 6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.W momencie, kiedy z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę i staje się on pracownikiem, możesz żądać dodatkowych danych, które obejmują: adres zamieszkania numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośćPod pojęciem odrębnych przepisów należy rozumieć zarówno ustawy, jak i rozporządzenia.. Zgodnie z art. 211 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od pracownika (osoby ubiegającej się o zatrudnienie) danych dotyczących identyfikacji personalnej, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia.. Jeżeli inicjatywa w tym zakresie wyjdzie ze strony kandydata, to dopuszcza się, że pracodawca jest uprawniony do przyjęcia również takich dalszych danych.Jakich danych może żądać pracodawca?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt