Naoh 40 karta charakterystyki

Pobierz

3.2 MieszaninaNaOH/100 ml): 0,2 Szybkości korozji metalu .. handlowa : SeaDek Dek Magic Strona 5/11 Data wydania : 2017-05-22 Zastępuje wydanie datowane : 2016-10-28 INFO CARE SDS.. Wszystkie zdjęcia (3) Synonim(y): 'Caustic soda' Wzór liniowy: NaOH.. 98,8% Gatunek: czysty do analizy Opakowanie: 1 kg Zastosowanie: - do użytku laboratoryjnego, .. Karta Charakterystyki - wodorotlenek sodu.pdf;KARTA CHARAKTERYSTYKI Soda Kaustyczna Data aktualizacji: 29.12.2020 WERSJA: 1.0/PL .. ≤0.001% Silicate (SiO2)Wzór chemiczny: NaOH (masa cząsteczkowa: 40) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: produkcja; zastosowanie przemysłowe/zawodowe; zastosowanie konsumenckie; różnorodne zastosowanie we .. Karta charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_50 .Find NaOH 0,1M and related products for scientific research at Merck.. Masa cząsteczkowa: 40.00.. Strona2 3.1 Substancje SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH .. EC50 (Ceriodaphnia sp., 48h): 40,4 mg/l 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładuKarta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2005-05-24 / 2008-06-01 1.. Uwaga!. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenek/tlenki metalu..

POCH S.A. Karta Charakterystyki ...Karty charakterystyki.

Produkty.. Strona 4 z 25 Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.. Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzenia (UE) NR 2015/830 Rozpuszczalność w wodzie : Rozpuszczalna.. Wyszukiwanie zaawansowane.. SAFC (2)Wzór chemiczny: NaOH (masa cząsteczkowa: 40) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPURKarty charakterystyki i scenariusze narażenia; Informacje dla dostawców; Źródła informacji; KONTAKT W SPRAWIE REACH .. propanodiol roztwór 40% z inhibitorem korozji: roztwór: 1,4 - Dioksan: odczynnik: 1,5 - Difenylokarbazyd: .. Fenoloftaleina roztwór 1% zobojętniona NaOH: roztwór: Fenoloftaleina roztwór 2%: roztwór: Ferroiny .Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0.25 mol/l (0.25 N), Titripur; CAS Number: 1310-73-2; Linear Formula: NaOH; find Supelco-109139 MSDS, related peer-reviewed .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.4 Aktualizacja 29.10.2021 .. Informacje dotycza˛ce przepisów prawnychKarta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1..

Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.

Wzór chemiczny: NaOH (masa cząsteczkowa: 40) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja ciekłego wodorotlenku sodu; produkcja stałego wodorotlenku sodu; zastosowania przemysłowe i dlaMasa molowa: 40.00 g/mol Numer WE: 215-185-5 Wzór sumaryczny: HNaO Wzór cza˛steczkowy: NaOH 3.. POCH S.A. Karta Charakterystyki .Niewłaściwe środki gaśnicze Nieznane.. Wzór chemiczny: NaOH (masa cząsteczkowa: 40) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane.. Wyszukiwarka struktur.. Produkty Dokumentacja techniczna Zawartość witryny Dokumenty Geny.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa .. LC50 180 mg/l (1 N roztwór = 40 g NaOH / l H2O).. (350) Wytrzymałość na ścinanie, ISO 10123: Stalowe wałki i tuleje N/mm² ≥9LMS (psi) (≥1 300) TYPOWA ODPORNOŚĆ NA ŚRODOWISKO .Wzór chemiczny: NaOH Nr CAS:1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 Numer indeksowy 011-002-00-6 .. KARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK SODU .. (40°C) : Nieistotny.. Środek czyszczący i myjący w przemyśle mleczarskim i spożywczym.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy SX0590 Nazwa wyrobu Sodium Hydroxide Pellets GR ACS Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie ..

Produkt zawiera < 10% substancji ...Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Wodorotlenek sodu ≥99 % numer artykułu: 9356 ... PL PL.

Toksyczność ryby: LC50 189 mg/l (1 N roztwór = 40 g NaOH / l H2O).. Nie dopuścić do dostania się do ujęć wody pitnej, gleby i ścieków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt